A kritika mint az építészeti gondolkodás lehetséges médiuma

Szerző
Szabó Levente DLA
Témavezető
Cságoly Ferenc DLA
Év
2008

Letölthető tézisfüzet

Letölthető disszertáció

Értekezésemben az építészeti kritika fogalmát jártam körül. Minthogy az építészeti kritika fogalma elég szerteágazó, ezért három különböző oldalról modellezve a problémát, három eltérő aspektusból vizsgálódtam.

Elsőként a hazai helyzetet elemezve egy olyan esettanulmányra támaszkodva, amelyet 2007 nyarán készítettem egy több mint százfős mintán. Tanulságként megállapítottam, hogy a kritika jelenlegi helyzetének megváltozására egyértelműen igen, megváltoztatására részben megvan az igény az építészeti nyilvánosságot ma meghatározókban.

Másodszor az építészeti kritikát a műkritika izgalmas diskurzusai kapcsán értelmeztem. Miközben a műkritika ismérvei részben érvényesek az építészeti kritika kapcsán is, jónéhány szempontból speciális területről van szó. Ilyennek tartom az építészeti kritikus személyének problémáját, a kritika távlatának, idejének kérdését. De ilyen speciális kérdés az építészet téri és a kritika verbális és időbeli jellegének feszültsége miatt a kritika mint fordítás közérthetősége, szakszerűsége is.

Végül harmadrészt személyes kritikaírói és oktatói tapasztalataim tanulságait foglaltam össze. A kritika praxisa, azok a tapasztalatok, amelyeket az egyes szerkesztőkkel és a kritikáim tárgyainak tervezőivel kapcsolatosan értek, alapvetően meghatározták az építészeti kritika lehetőségeiről és feladatairól vallott elképzelésemet. Legalább ennyire meghatározó és lényeges számomra az a visszacsatolás, amely az építészeti kritika gyakorlati oktatása kapcsán érnek.

Nem csak az építészeti kritika van gondban, elég, ha az egy éve az Élet és Irodalomban megjelent Schilling-tanulmányból idézek, mely kemény szavakkal bírálta a honi színházi (köz)életet. Ha a következő szövegrészletben a színház helyébe az építészet, a társulat helyébe pedig az építész szót helyezzük, nagyon úgy tűnik, hogy érvényes képet kapunk az építészeti kritika jelenlegi helyzetéről is: „Magyarországon a színházaknak..., és különösen a fiatal alkotóknak elemi érdekük, hogy szándékaik dekódolását elősegítsék. Nekünk ma egyszerre kell képesnek lennünk alkotni és egyben reflektálni saját alkotásainkra. (...) A kritikus, még ha szeret is egy előadást, kellő alaposság (vágyom tisztelni a kivételt) vagy szakmai hozzáértés híján - e szomorú tényt a terjedelmi korlátok szűkősségére és/vagy az olvasói szokásokra való hivatkozás segít elfedni - csak személyes, elemi érzeményeit veti papírra. (...) Kontextusba nem helyez, alkotói pályákat nem vizsgál, stilárisan nem differenciál, a múlttal nem von párhuzamot, és nem is ütköztet, a jövőben várható folyamatokról se intuitív megérzése, se már létező irányzatok konkrét tapasztalása útján való előrejelzése nincsen, nem dokumentál, s csak ritkán szórakoztat. (...) A rendezők, színészek (magad uram...) nem írnak tanulmányokat sem a színházi képzésről, sem létező vagy meghaladott trendekről, sem a színház jövőbeli szerepéről, sem szövegek elemzéséről, sem kortársaik előadásairól, sőt még saját műveikről sem.”

A kritika – és ez értekezésem legfőbb tanulsága – az építészeti gondolkodás természetes médiuma. A kritika, a kritikai gondolkodás az építészetben olyan magától értetődő, természetes jelenség, a gondolat, a koncepció, a teória kifejezésének olyan természetes megjelenési formája, metódusa, amelynek noha egyes szegmensei problematikusak, hiányosak honi helyzetünket tekintve, de elméleti és nagyon is gyakorlati szempontokat tekintve is stratégiákkal kell rendelkeznünk a helyzet megváltoztatására.